สไลด์ประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม

ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวสดุดี พระพรหมมงคลญาณ ในงานศตวรรษาวัฒนายุกาล ๑๐๐ ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

หน้าที่ 1 จาก 2

buttonBlue1buttonBlue2

© 2020 luangporviriyang.org